คัดเลือกคนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ปี 2567

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้จัดทำ "แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)" ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม ๕ ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสากตัญญู" มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรมจึงได้ขับเคลื่อนโครงการ "คนดีศรีจังหวัด"และ "คนดีศรีกรุงเทพมหานคร" ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติและผลงานของบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เกิดการรับรู้ในสังคมอย่างกว้างขวางเป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจในการทำความดีแก่บุคคลอื่นในสังคมต่อไป  สามารถส่งแบบเสนอผลงาน คศ. 01 (จ) จำนวน 1 เล่ม ให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อจะได้รวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกต่อไป และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 045-715137 และ 081-8746604 (นางสาวคำแพง ช่วงโชติ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ) ผู้ประสานงาน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar