การคัดเลือก ''คนดีศรีเมืองยศ'' ในโอกาสการจัดงานเฉลิมฉลอง 250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ

      จังหวัดยโสธรแจ้งส่งประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การคัดเลือก "คนดีศรีเมืองยศ" ในโอกาสการจัดงานเฉลิมฉลอง "250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ" จังหวัดยโสธร ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ 2564 ในการคัดเลือกบุคคลที่สร้างชื่อเสียง ทำประโยชน์ หรือพัฒนาจังหวัดยโสธรในด้านต่าง ๆ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศเกียรติคุณ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด และส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น
      เนื่องจากการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือก "คนดีศรีเมืองยศ" ยังไม่ครอบคลุม ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายและประเภท "คนดีศรีเมืองยศ" ทั้ง 4 ประเภท จังหวัดจึงขอขยายระยะเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว ออกไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชนหรือองค์กรชุมชน เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็น "คนดีศรีเมืองยศ" ตามประกาศจังหวัดยโสธร และหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด รายละเอียดปรากฎตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไชต์จังหวัดยโสธร www.yasothon.go.th


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar