ประวัติ สวท.ยโสธร
 
 
 
 

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร

             ในปี พ.ศ. 2508 เริ่มก่อตั้งและออกอากาศสถานีโทรทัศน์ ถ่ายทอด ช่อง 8 อ.เมือง จ.ยโสธรสังกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น จนถึงปี พ.ศ. 2526 ได้หยุดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ ถ่ายทอด ช่อง 8 อ.เมือง จ.ยโสธร หลังจากยุติการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ ถ่ายทอดช่อง 8 อ.เมือง จ.ยโสธร กรมประชาสัมพันธ์ได้เริ่มก่อสร้าง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร ตามโครงการขยายเขตบริการวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2534 โดยแล้วเสร็จและเริ่มทำการส่งกระจายเสียง ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2535 เป็นต้นมา โดยผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คนแรก คือ นายพิทยา วิสมิสตะนันท์

             สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เลขที่ 19/9 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร บนพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวาประกอบด้วยอาคารสถานีวิทยุ จำนวน 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง

           สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร ออกอากาศวันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น. ทุกวัน ในระบบ เอฟ.เอ็ม.สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ ความถี่ 90 MHz ด้วยกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ความสูงเสาอากาศ 101 เมตร การส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองยโสธร อ.กุดชุม อ.ไทยเจริญ อ.เลิงนกทา อ.คำเขื่อนแก้ว อ.มหาชนะชัย อ.ค้อวัง อ.ทรายมูล และอ.ป่าติ้ว ของจังหวัดยโสธร และบางส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และจังหวัด มุกดาหาร

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร FM 90 MHz สถานีวิทยุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรด้านการกระจายเสียงที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร

พันธกิจ : 1.กระจายเสียงเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลด้านนโยบาย ข้อมูลข่าวสารและสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน

             2.สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อประโยชน์ด้านความมั้นคง และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

             3.ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar