ประชาสัมพันธ์ เนื่องในประเพณีลอยกระทง ปี 2566

กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีภารกิจในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง ร่วมมือกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามแบบแผนซึ่งเป็นต้นแบบประเพณีลอยกระทงอันดีงามของไทย ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมเสนอประเพณีลอยกระทงในประเทศไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไมได้ของมนุษยชาติ
ต่อยูเนสโกให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Soft Power
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar