แขวงทางหลวงยโสธร ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ)

แขวงทางหลวงยโสธร ได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ ตามประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน) เลขที่ คค ๐๖๐๔๗/พ.๔/0๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กำหนดทำการประมูลเสนอราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ แขวงทางหลวงยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นั้น
แขวงทางหลวงยโสธร ประกาศตกลงรับราคาของ นายสมบูรณ์ ปิยวัฒน์ธันยธร ในราคา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag