แขวงทางหลวงยโสธร ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ)

แขวงทางหลวงยโสธร ได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ ตามประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(งานเงินทุน) เลขที่ คค ๐๖๐๔๗/พ.๔/.๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กำหนดทำการประมูลเสนอราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ แขวงทางหลวงยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นั้น
แขวงทางหลวงยโสธร ประกาศตกลงรับราคาของ นายประกาชิต งามสิงห์ ในราคา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar