พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ส่วนราชการอำเภอเลิงนกทา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตลอดจนประชาชนชาวเลิงนกทา ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมในภาคเช้า พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มูลนิธิ จำนวน 10 คน และมอบถุงพระราชทานให้แก่ตัวแทนญาติผู้ป่วย จากนั้นรับชมการนำเสนอวิดิทัศน์ กิจกรรมและผลงานการพัฒนาโรงพยาบาล ในรอบ 2 ปี และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานของโรงพยาบาล

ในภาคบ่าย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ไปยังวัดสุมังคลาราม ตำบลสามแยกอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพสถิตวิทยาลัย (แผนกสามัญศึกษา) วัดสุมังคลาราม ตำบลสามแยกอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี นายวรเทพ ทองน้อย นายอำเภอเลิงนกทา กล่าวต้อนรับ และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายเลอพงษ์ รักษาเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก นำเสนอกิจกรรมและผลงานการพัฒนาชุมชนบ้านด่าน ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา โดยพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและคณะ ได้รับชมการแสดงของชุมชนที่มาร่วมต้อนรับคือ ชุดที่ 1ฟ้อนสาวไทเลิง แสดงโดย กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านด่าน ชุดที่ 2. สรภัญญะเสี่ยงทอง แสดงโดย กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านด่าน ชุดที่ 3. รำมหาดไทย แสดงโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่าน จากนั้นเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในการพัฒนาชุมชนบ้านด่านบริเวณหน้าอาคารเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยาลัย ดังนี้ ชุดที่ 1. ผลการดำเนินงานการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ชุดที่ 2. ผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน ชุดที่ 3. ผลงานเด่นในชุมชนบ้านด่าน และกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนบ้านด่าน และชุดที่ 4. ผลงานเด่นโรงเรียนเทพสถิตวิทยาลัย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่เลขที่ 284 หมู่ที่ 1 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และเป็นหนึ่งใน 21 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อพุทธศักราช 2515 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อว่า “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2522 และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ด้วยพระองค์เอง โดยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยความเอาใจใส่ที่ดี และให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน กับทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด้วย

ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา มีแพทย์ 23 คน ทันตแพทย์ 5 คน เภสัชกร 12 คน พยาบาลวิชาชีพ 125 คน เจ้าหน้าที่อื่นๆ 258 คน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 31 ไร่ 1 งาน 99.50 ตารางวา ได้ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทา และพื้นที่ใกล้เคียง จากปี 2520 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบริการ วิชาการ ด้านบริหารจัดการ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ซึ่งภารกิจของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ได้เจริญก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar