สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดยโสธร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดยโสธร

วันที่ 23 พ.ค. 66 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน 63 ตัน ซึ่งผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยใน ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ที่มีพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหาย 4245 ไร่ในปี 2565 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอขำเขื่อนแก้ว เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และเกษตรกรผู้ประสบปัญหาอุทกภัยจำนวน 554 ราย ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบพันธุ์ข้าวฯ ณ หอประชุม100ปี อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ทั้งนี้ในปี 2555 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ และต่อมาในปี 2556 มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้น เพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 เป็นข้าวพันธุ์พระราชทาน ปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทานใน 3 จังหวัด คือจ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ และจ.ศรีสะเกษ ชุมชนเหล่านี้จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมแปลงนาไปจนถึงการเก็บเกี่ยว

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพดีของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในฤดูกาลปลูกข้าวที่ผ่านมา เพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar