มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะทำการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมติดตั้ง โครงการจัดหาระบบห้องสอบและอุปกรณ์ประกอบห้องสอบมาตรฐานเพื่อการเรียนการสอนการสืบค้นข้อมูล สำหรับนักศึกษา บุคลากร และการบริการชุมชน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ubru.ac.th หรือ www.gprocurement. go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-352000 ต่อ 5130-5136 ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar