ประกวดราคาซื้อตู้อบลมร้อนขนาดใหญ่ (ครั้ง 2) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะทำการประกวดราคาซื้อตู้อบลมร้อนขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ครั้ง 2) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวนิโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ www.ubru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-352000 ต่อ 5130-5136 ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar