ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลพร้อมห้องจำลองสถานการณ์ และระบบบันทึกภาพและเสียง SIMMAN) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะทำการประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลพร้อมห้องจำลองสถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง (SIMMAN) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ubru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-352000 ต่อ 5130-5136 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ubru.ac.th และ www.gprocurement.go.th 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :