ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยในโัรงพยาบาลราชบุรี

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลราชบุรี เนื่องจากโรงพยาบาลมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น พื้นที่รองรับผู้ป่วยในแออัด ไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขั้นทุกปี โรงพยาบาล
ได้ขยายเดียงผู้ป่วยให้เพียงพอต่อผู้รับบริการโดยขยายพื้นที่พักค้างของผู้ป่วยไปยังพื้นที่ด้านนอกหอผู้ป่วย มีผลทำให้อากาศไม่ถ่ายเท ผู้ป่วยไม่ได้รับความสะดวก โรงพยาบาลได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
ปีงบประมาณ 2561 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น แต่เนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างยังไม่เพียงพอ จึงขอความ
อนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชบุรี


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag