สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัคร ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลงเว็ปไชต์สำนักงานฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และทาง https/pvlo-ystdld.go.th ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar