กอ.รมน.จังหวัดยโสธร รับสมัครแข่งขันประกวดการกล่าวสุนทรพจน์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร กำหนดจัดการแข่งขันการประกวดตามโครงการงานเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ กิจกรรม"เยาวชนรักสถาบัน"(ประกวดสุนทรพจน์)
ระดับจังหวัด ในหัวช้อ"เยาวชนรักสถาบัน"เพื่อให้นักเรียน เยาวชน เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญความภาคภูมิใจ เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ความตั้งใจแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการทรงงาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุนทรราชเดช(ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดย์โสธร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว โดยมอบให้ พันโท สมบูรณ์ ไชยขาว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กองอำนวยการัรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 080-347-7787
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag