ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะ ยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2566

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอความร่วมมือจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อส่งแบบประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2566 จำนวน 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ 2) ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ 3) ประเภทสื่อสร้างสรรค์ และ 4) ประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต เพื่อให้การสนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม โดยให้จังหวัดรวบรวมและจัดส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน ไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายในวันที่ ๅ พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง

 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag