ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ครั้งที่ 28 พุทธศักราช 2566

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์และเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ครั้งที่ 28 พุทธศักราช 2566
ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงาน ประชาชนทั่วไป เสนอประวัติและผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ทั้งนี้ สามารถส่งประวัติและผลงานได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag