เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร แทนตำแหน่งที่ว่าง หากมีความประสงค์จะเข้ารับฟังการประชุมในวันเวลาดังกล่าว ให้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับการแต่งกาย ชุดสุภาพ และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมประชุม


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag