กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2566

เมื่อ 2 ก.พ.66 เวลา 08.30-15.30 น. พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. มอบหมายให้ พ.ต.ปรีชา ทองบ่อ รอง หน.กลุ่มประสานความมั่นคง เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2566 ณ โรงแรมแคนทารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลตรี อดุลย์   บุญธรรมเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธี เปิดการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พุทธศักราช 2566 ตามพระราชบัญญัตินี้ได้บทบัญญัติเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล มาตรา 26 ประกอบกับ มาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย "ซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ" ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกัน ปราบปราม และเยียวยาผู้เสียหาย จากการกระทำในลักษณะดังกล่าว โดยมี ศาสตราจารย์ ณรงค์   ใจหาญ อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายและเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตามหน่วยงานหน้าที่รับผิดชอบต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag