กอ.รมน.จังหวัด ย.ส.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/แผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับตำบล ประจำปี 2566 เพื่อประสานส่วนราชการในตำบล/ผู้นำชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 5 ด้าน

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.66 พ.อ.กิตติศักดิ์  ดวงกลาง  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.สมบูรณ์ ไชยขาว หน.ฝ่ายนโยบาย และแผน พร้อมด้วยกำลังพล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/แผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับตำบล ประจำปี 2566 เพื่อประสานส่วนราชการในตำบล/ผู้นำชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 5 ด้าน ได้แก่
  - มิติด้านความมั่นคง
      (1) การเสริมสร้างความมั่นคงสถาบัณหลักของชาติ
      (2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      (3) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - มิติด้านการพัฒนา
      (4) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ (การเสริมสร้างอาชีพและรายได้)
      (5) การเสริมสร้างสุขภาวะ/การสาธารณสุขระดับตำบล
 ตามที่ กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. ได้กำหนดไว้ โดยมี นายสุทัศน์ สันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เป็นประธาน และ หน.หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายชำนาญ มีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน, รพ.สต.ขุมเงิน, หน.สำนักปลัด อบต.ขุมเงิน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต.ขุมเงิน, กองสวัสดิการสังคม ต.ขุมเงิน, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.ขุมเงิน กำนัน และ ผญบ.ต.ขุมเงิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน และบุคลากรในพื้นที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อประกอบเป็นแผนท้องถิ่นในปี 2566 และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag