ยโสธร ประชุมสรูปผลการปรับปรุงรูปแบบเบื้องต้น รายโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่ – นครพนม

ยโสธร ประชุมสรูปผลการปรับปรุงรูปแบบเบื้องต้น รายโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่ – นครพนม

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเพื่อสรูปผลการปรับปรุงรูปแบบเบื้องต้น รายโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่ – นครพนม โดยมี ผู้แทนกรมทางกลาง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเลิงนกทา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ การศึกษาและเตรียมแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงของการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่ - นครพนม ได้ดำเนินการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในแนวเส้นทางรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่-นครพนมตัดผ่าน เพื่อพิจารณาความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาแนวเส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่ สายบ้านไผ่ - นครพนมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเช่น การใช้ที่ดิน การพัฒนาเติบโตของเมือง และปริมาณจราจรบริเวณพื้นที่ โดยรอบสถานีรถไฟ และถนนทางหลวงสายต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบ อันจะส่งผลกระทบกับการจราจรบนทางหลวงในอนาคตเป็นอย่างมาก รวมทั้งส่งผลต่อระบบโดรงข่ายคมนาคมต่างๆ ที่เชื่อมโยงในพื้นที่

ในการดำเนินงานดังกล่าว กรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้กำหนดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้นั้น เป็นการประชุมเพื่อสรุปผลการปรับปรุงรูปแบบเบื้องต้น รายโครงการ(กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา การปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อการศึกษาโครงการ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาโครงการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตันให้สอดคล้องกับความห้องการของประยาชนในพื้นที่ต่อไป.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar