สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการสืบสาน อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังประโมทัย จังหวัดยโสธร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการสืบสาน อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังประโมทัย จังหวัดยโสธร

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เปิดงานโครงการสืบสาน อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังประโมทัย จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้ คณะครูอาจารย์ นักเรียน คณะวิทยากร คณะนักแสดงหนังประโมทัย เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และสื่อมวลชน ณ พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดยโสธร รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดงหนังประโมทัยให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดยโสธร และปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดยโสธรเห็นคุณค่าของหนังประโมทัย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะการแสดงหนังประโมทัยให้คงอยู่คู่กับชุมชน ซึ่งในวันนี้มีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยโสธรเข้าร่วมกิจกรรม และมีการสาธิตการแสดงหนังประโมทัย โดยคณะเพชรโพนทัน และคณะรุ่งเรืองเสียงทอง พร้อมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรมจากชุมชนในตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สร้างรอยยิ้มและความสุขแก่เยาวชน พร้อมร่วมกันสืบสานหนังประโมทัยให้คงอยู่คู่กับชุมชนสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar