ยโสธรจัดโครงการแว่นตาเพื่อน้องในพื้นที่จังหวัดยโสธร

ยโสธรจัดโครงการแว่นตาเพื่อน้องในพื้นที่จังหวัดยโสธร

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญจัดโครงการแว่นตาเพื่อน้องในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนได้รับการตรวจสุขภาพตา และตรวจวัดสายตาพร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับสายตาตนเอง เพื่อให้ผลการเรียนดีขึ้น และประสบผลสำเร็จในการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาเพื่อน้อง โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ ดำเนินการจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยโสธรโดยมี นางสาวปริยา อังสุวร เหรัญญิก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าวรายงานประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯและ นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เนื่องจากในปัจจุบัน แนวโน้มปัญหาสายตาในเด็กและเยาวชนมีมากขึ้นเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทั้งการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนและสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ เป็นเวลานาน ๆ เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาด้านโรคตา และปัญหาทางสายตาในเด็กและเยาวชนมากขึ้น ซึ่งปัญหาด้านสายตามีผลอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาการของเด็กและเยาวชน และยังส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวัน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และห้างแว่นท็อปเจริญ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการ "แว่นตาเพื่อน้อง" เพื่อให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนได้รับการตรวจสุขภาพตา และตรวจวัดสายตาพร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับสายตาตนเอง เพื่อให้ผลการเรียนดีขึ้น และประสบผลสำเร็จในการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน ระยะเวลาดำเนินงาน 9 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 -2567 การดำเนินงานเป็นการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพตา วัดสายตา พร้อมตัดแว่นตาให้เด็กที่มีค่าสายตาผิดปกติ ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ยกเว้นเดือนมีนาคม มิถุนายน และตุลาคม เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคเรียน เด็กที่มารับบริการประมาณครั้งละ 500 คน และห้างแว่นท็อปเจริญ ได้เล็งเห็นประโยชน์สูงสุดของเด็กในพื้นที่ห่างไกล และไม่มีหน่วยแพทย์ หรือร้านเอกชนเกี่ยวกับการตรวจวัดและประกอบแว่นเข้าไปถึง จึงขอพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯดำเนินงานโครงการ "แว่นตาเพื่อน้อง" เพื่อเป็นพระราชกุศลต่อเนื่องอีก 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572 และตั้งแต่เปิดดำเนินงาน ถึงปี 2566 ได้ดำเนินงานมาแล้ว 47 จังหวัด และในปีงบประมาณ 2567 เดือนมกราคม วันนี้ที่จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดที่ 50

สำหรับโครงการแว่นตาเพื่อน้อง เป็นการตรวจวัดสายตาและมอบแว่นให้แก่เด็กที่มีปัญหาสายตา เริ่มจัดทำในปี 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากห้างแว่นท็อปเจริญ เหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างดียิ่ง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเด็กที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาสายตา เพื่อการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นและการจัดโครงการฯในครั้งนี้มีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดยโสธร รวม 500 คน ที่เข้าร่วมตรวจวัดสายตา ประกอบด้วย อำเภอเมืองยโสธร อำเภอทรายมูล อำเภอป่าติ้ว และอำเภอคำเขื่อนแก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar