จังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อหารือ/ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอ/ผู้บริหารสถานศึกษา/ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงภาคศาสนาในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมยศสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

สืบเนื่องจาก วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ที่จะถึงนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ครบ 6 รอบ ซึ่งเป็นมหามงคลอีกวาระหนึ่ง กระทรวงมหาดไทย จึงได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการที่จะ "สืบสาน รักษา และต่อยอด" ตลอดจนสนองพระบรมราโชบายที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ความว่า "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามหลักของ "อารยเกษตร"

ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ทั้งการสาธารณกุศล การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติงาน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดยโสธร จึงได้ปรึกษา หารือ พิจารณาโครงการและกิจกรรมในพื้นที่ พร้อมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar