จังหวัดยโสธร วางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย มีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 103 จุด ภายใต้วิสัยทัศน์ "เด็กปฐมวัยทุกคนมีการพัฒนาอย่างรอบด้าน เต็มตามศักยภาพ"

จังหวัดยโสธร วางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย มีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 103 จุด ภายใต้วิสัยทัศน์ "เด็กปฐมวัยทุกคนมีการพัฒนาอย่างรอบด้าน เต็มตามศักยภาพ"

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดยโสธร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, นายอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร, นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

จากผลการสำรวจระดับสติปัญญาระดับประเทศ ในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อ ปี พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2564 พบว่าจังหวัดยโสธร เด็กปฐมวัยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย 91.9 และ 97.1 ตามลำดับ ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ ๑๐๐ จุด ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 2 ปี

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน และ 5 จังหวัด ในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2569 ภายใต้วิสัยทัศน์ "เด็กปฐมวัยทุกคนมีการพัฒนาอย่างรอบด้าน เต็มตามศักยภาพ" โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความเท่าเทียม และความจำเป็นชั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพ" ต่อไป

สำหรับวันนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 -2566 ซึ่งพัฒนาการเด็กปฐมวัยในช่วงดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ทั้งกลุ่มสงสัยล่าช้า และกลุ่มพัฒนาการสมวัย โดยเมื่อติดตาม และให้การกระตุ้นก่อนส่งต่อเข้าระบบ TEDA4I แยกเป็นรายด้าน ประกอบด้วย ด้านการใช้ภาษา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม และด้านการเคลื่อนไหว เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษา ยังได้รายงานแผนและผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และวางแผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนให้ถึงจุดหมาย ภายใต้วิสัยทัศน์ "เด็กปฐมวัยทุกคนมีการพัฒนาอย่างรอบด้าน เต็มตามศักยภาพ" ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar