ยโสธร Kick off รณรงค์ขับเคลื่อนส่งเสริมการมีบุตร

ยโสธร Kick off รณรงค์ขับเคลื่อนส่งเสริมการมีบุตร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนส่งเสริมการมีบุตรภายใต้แนวคิด “ลูกคือความสุขของครอบครัว” โดยมี คณะผู้บริหารในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

โดยพิธี Kick off การขับเคลื่อนส่งเสริมการมีบุตร เริ่มโดย นางสุวรรณี แสนสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การรณรงค์ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประธานในพิธี จากนั้นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร มอบป้ายรณรงค์แก่ทีมแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลยโสธรซึ่งเป็นทีมแม่ข่ายในการให้บริการผู้มีบุตรยาก ต่อจากนั้นมอบให้ทีมโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอเพื่อนำไปขับเคลื่อนต่อใน 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร

จากข้อมูลจากสถิติสาธารณสุขปี 2566 พบว่าประเทศไทยมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงเหลือเพียง 485,085 คน ซึ่งเป็นจำนวนการเกิดที่ต่ำที่สุดและเป็นครั้งแรกในรอบ 70 ปี ที่ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ต่ำกว่า 500,000 คน สวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2565 มีประชากรผู้สูงอายุมากถึงกว่า 12 ล้านคน หากไม่ทำอะไร อีก 60 ปีจากนี้ ประชากรไทยจาก 66 ล้านคนจะลดเหลือเพียง 33 ล้านคน และประชากรสูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จะเพิ่มจาก 8 ล้านคนเป็น 18 ล้านคน ส่งผลให้เกิดภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้น งบประมาณในการรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้นส่วนวัยทำงาน อายุ 15-64 ปี จะลดลงจาก 46 ล้านคนเหลือเพียง 14 ล้านคน ซึ่งหมายถึงจำนวนแรงงานที่ลดลง ผลผลิตโดยรวมของประเทศลดลง และภาษีที่จัดเก็บได้ลดลง ขณะที่ประชากรวัยเด็กอายุตั้งแต่ 0 - 14 ปีจะลดจาก 10 ล้านคน เหลือเพียง 1 ล้านคน เท่านั้น

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายด้านประชากรด้วยการ “รณรงค์ให้ครอบครัวที่มีความพร้อม มีบุตรครอบครัวละไม่น้อยกว่า 2 คน” ซึ่งการมีบุตรนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ มีการวางแผน และมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ รวมถึงมีการช่วยเหลือคู่ที่ประสบภาวะมีบุตรยากให้เข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวิตคู่และการมีบุตร เพื่อพัฒนาศักยภาพคนโสดรุ่นใหม่ ให้มีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้ชีวิตคู่และการมีบุตร และผลักดันให้การส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้สโลแกน Give Birth Great World การเกิดคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ของโลก การมีลูกคือความสุขของครอบครัว

ในส่วนจังหวัดยโสธร ได้เห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว ทุกอำเภอจะ ดำเนินการเชิงรุกในชุมชน เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พี่น้อง อสม. ให้คำปรึกษาและส่งต่อ คู่สมรสไปรับบริการในสถานบริการต่อไป ขอเชิญชวนคู่สมรสหรือผู้ที่กำลังจะสมรส เข้ารับบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรคุณภาพ ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำเบื้องต้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสการมีบุตร ตรวจรักษาและส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลยโสธร และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar