จังหวัดยโสธร จัดโครงการฝึกอบรม การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ แบ่งจ่าย 2 รอบ

จังหวัดยโสธร จัดโครงการฝึกอบรม การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ แบ่งจ่าย 2 รอบ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรม การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (แบ่งจ่าย 2 รอบ) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบ e-Payroll และสามารถดำเนินการเพื่อนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด และรับรู้แนวทางในการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ โดยมี นายสมบัติ สาสีเสาร์ คลังจังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำจังหวัดยโสธร รวม 66 หน่วยงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยศสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เห็นชอบการปรับเงือนไขการจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) กำหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดในการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข่าราชการ

โดยการจ่ายเงินเดือนจากเดิมจ่ายเดือนละ 1 รอบ ก่อนวันทำการสุดท้าย 3 วัน ส่วนจ่าย 2 รอบ นั้น รอบ 1 จะจ่ายทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันที่ 16 และ รอบ 2 จ่ายก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน 3 วันทำการ

ทั้งนี้ หากมีผู้ที่ประสงค์จะรับเงินเดือน 2 รอบ ให้ยื่นแสดงความประสงค์ที่ส่วนราชการของตนเองได้ โดยข้าราชการยื่นแบบเปลี่ยนแปลงความประสงค์ได้ ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2566 เริ่มจ่ายเงินเดือน 2 รอบ ในเดือน มกราคม 2567 ส่วนลูกจ้างประจำยื่นแบบเปลี่ยนแปลงความประสงค์ได้ ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มจ่ายเงินเดือน 2 รอบ ในเดือน มีนาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 045-711523


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar