จัดหางานจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งทางระบบ On line และระบบ on site

จัดหางานจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งทางระบบ On line และระบบ on site

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมเพชรชมพู โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน โดยมี นางชนากานต์ ลีพิบูลย์สวัสดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดยโสธร นางมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กว่า 250 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งทางระบบ On line และระบบ on site

เนื่องจาก ในแต่ละปีการศึกษาพบว่า มีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวฐานะยากจนและมีความจำเป็นที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานไร้ฝีมือ" เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัว เป็นจำนวนมาก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงให้สำนักงานตรวจการแผ่นดิน ดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยลงนามความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านหน่วยงานในระดับจังหวัด ให้ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐาน "แรงงานมีฝีมือ"

สำหรับวันนี้ จังหวัดยโสธร จึงได้จัดกิจกรรมประชุมชี้แจง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่จะช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าวก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้เป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐาน "แรงงานมีฝีมือ” ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar