ยโสธร Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกสำหรับหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปีภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบ รักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง”

ยโสธร Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกสำหรับหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปีภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบ รักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง”

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์รัฐศาสตร์ สุดหนองบัว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธาน กิจกรรม Kick off การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ( HPV ) สำหรับหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี จังหวัดยโสธร ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบ รักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง” โดยมี นายแพทย์วสันต์ กริ่มวิรัตน์กุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิต 15 อสม.และประชาชนเขตเทศบาลเมืองยโสธร ร่วมในกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิต 15 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

กิจกรรมการKick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี สำหรับหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี จังหวัดยโสธร ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบ รักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง” เริ่มจากนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ต่อประธานในพิธีคือนายยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร จากนั้นประธานกล่าวเปิดงานและตรวจเยี่ยมกิจกรรมฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต 15 จำนวน 340 คน ซึ่งถือเป็นการKick off รณรงค์ของจังหวัดยโสธร

นายยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูก พบเป็นอันดับ 2 ในหญิงไทยที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี ในปี พ.ศ. 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 9,000 ราย และพบผู้เสียชีวิตประมาณ 4,700 ราย โดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ Human Papilloma Virus หรือ HPV ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยเฉพาะหากได้รับการฉีดวัคซีนครบก่อนเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จะมีประสิทธิผลในการป้องกัน การติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 93 - 95 ส่งผลให้ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกใน 10 - 20 ปีข้างหน้าได้ กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ในหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี หรือหญิงไทยที่เกิดวันที่ 1 ม.ค. 2546 – 31 ธ.ค. 2555 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก โดยกำหนดเป้าหมายการฉีด 1 ล้านเข็ม ภายใน 100 วัน ตามนโยบาย Quick Win “มะเร็งครบวงจร ”

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวอีกว่า จังหวัดยโสธร ได้รับจัดสรรวัคซีน HPVในครั้งนี้ จำนวนสามพันกว่าโด้ส ซึ่งจะกระจายไปทั้ง 9 อำเภอ โดยทุกโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งจะรณรงค์ฉีดในพื้นที่โดยรณรงค์ในสถานศึกษาก่อนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งการฉีดวัคซีนในเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็กกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดอัตราป่วย และอัตราตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก ขอเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบโรงเรียนหรือโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน ส่วนการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียนจะเริ่มในเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567ซึง่รายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar