รองผู้ว่าฯยโสธร เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13-15 ประจำปี 2566 เพื่อติดตามผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายทุนพระราชทาน

รองผู้ว่าฯยโสธร เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13-15 ประจำปี 2566 เพื่อติดตามผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายทุนพระราชทาน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางวิชชุฎา เข็มเพชร รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และรักษาการประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัดยโสธร ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ. ) รุ่นที่ 13 -15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอค้อวัง, คำเขื่อนแก้ว, กุดชุม และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียน จำนวน 5 ราย ได้แก่ ประกอบด้วย นายธาวิน บุญโญ ที่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 11 บ้านค้อวัง ตำบลค้อวัง เรียนที่โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ได้รับทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15 / นางสาวจรรยพร ศรีวิทยารักษ์ อยู่บ้านเลขที่ 321 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาบแห ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ได้รับทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15 /นางสาวเกวลิน สีชาลี อยู่บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 5 บ้านมะพริก ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ได้รับทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 14/นางสาวพีรชญา ช่างไทย อยู่บ้ายเลขที่ 182 หมู่ที่ 9 บ้านหัวงัว ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ได้รับทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 13/ และนางสาวกัญยรัตน์ ตาเทพ อยู่บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 16 บ้านช่องเม็ก ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ได้รับทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 14

ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน รวมทั้งเพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรคต่างๆ ทั้งในด้านการเรียน การเจ็บป่วย และชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งผลจากการตรวจติดตามพบว่านักเรียนทั้ง 5 คนได้นำทุนการศึกษาพระราชทานที่ได้รับไปเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ทำให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนต่อให้สูงขึ้น สมดังความตั้งใจ

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวว่า ขอให้นักเรียนทุนพระราชทานทุกคน ประพฤติตนอยู่ในกรอบกติกาของการเป็นนักเรียนทุน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และที่สำคัญต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการเรียน การเป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นพลเมืองที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงการเป็นคนดีของสังคม สามารถเป็นต้นแบบของเพื่อนในสถานศึกษาและของคนในชุมชนอีกด้วย.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar