ยโสธร ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ พร้อมสื่อสารแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

ยโสธร ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ พร้อมสื่อสารแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 30 ต.ค. 2566 เวลา 15.00น. นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธรครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยมีนางมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร หัวหน้าสวนราชการ/หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมยศสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการปราบปราม และการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางปฎิบัติ การเน้นย้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปรับปรามการกระทำความผิดมีให้ละเมิดสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ ยังได้รายงานผลพร้อมข้อสังเกตจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ทั้งแผนงานป้องกันการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษาและสถานประกอบการ การป้องกันในพื้นที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ การแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง รวมถึงแผนงานบำบัดรักษาฯ แผนงานปราบปราม เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar