รองผู้ว่าฯ ยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ ไปเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอล ในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

รองผู้ว่าฯ ยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ ไปเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอล ในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย ไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานที่เดินทางกลับจากความไม่สงบในประเทศอิสราเอล นายอภิรักษ์ ธรรมรักษ์ และนายชินโชค ธรรมรักษ์ บ้านคูสองชั้น ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย นางอาภรณ์ สีสา แรงงานจังหวัดยโสธร นายเสกสรร จิตพงษ์ แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางสาวชนากานต์ ลีพิบูลย์สวัสดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดยโสธร นางสุจิตตรา เยาวราช แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดยโสธร. นายนุศาสตร์ ซาเสน ผู้อำนวยการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร กาชาดจังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอมหาชนะชัย และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมบูรณาการลงพื้นที่เยี่ยมเสริมกำลังใจแก่แรงงานและครอบครัวด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธรได้บูรณาการหน่วยงานกระทรวงแรงงาน ทั้ง สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร อำเภอทั้ง 9 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปใช้กำลังใจและช่วยเหลือเยียวยาแก่แรงงานเบื้องต้น รวมทั้งการติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ การติดตามค่าจ้างค้างจ่าย ตลอดจนการหางานใหม่ กรณีที่แรงงานไม่อยากเดินทางไปทำงานที่เดิมอีก และการฝึกเพิ่มทักษะฝีมือด้านต่างๆ เพื่อใช้ประกอบอาชีพใหม่ ในอนาคต เป็นต้น ในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่แรงงานและครอบครัวด้วย

โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ยังได้กล่าวให้กำลังใจแก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอล ว่า จังหวัดยโสธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัว รวมทั้งหากไม่กลับไปทำงานที่อิสราเอลก็จะส่งเสริมให้เข้าฝึกทักษะวิชาชีพเพิ่ม เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างมั่นคงต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar