มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า ในพื้นที่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า ในพื้นที่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า พร้อมด้วย นางชลาทิพย์ วิชัยบุญ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายอำเภอกุดชุม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 438/1 หมู่ 8 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินและสิ่งของพระราชทาน มาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 จากเหตุการณ์มหาวาตภัย ที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ.2505 เพื่อดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ รวมถึงสงเคราะห์ด้านการศึกษา ด้วยการมอบทุนการศึกษา แก่เด็กกำพร้า ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย และเด็กที่เรียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้ยึดถือพระราชดำริมาปฏิบัติ เป็นเวลากว่า 58 ปีแล้ว ดังพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงวางรากฐาน การดำเนินงาน ของมูลนิธิไว้ และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการดำเนินงาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร เป็นสิ่งสำคัญ

โดยในวันนี้ นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยโสธร จึงได้นำเงินและสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัย กรณีเสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าแก่ครอบครัว นายสุวัฒน์ ภาระเวช ผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว จำนวน 59,400 บาท พร้อมสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ในการต่อสู้ฝ่าฟัน ให้พ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar