จ.ยโสธร คว้ารางวัลจังหวัดสะอาดระดับประเทศ พร้อมขับเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

วันนี้(20 กันยายน 2566) ณ โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลต์ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้แทนและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด คณะอนุกรรมการ ประชาชน สื่อมวลชนและผู้สังเกตการณ์

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน " จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีกรอบการดำเนินงานภายใด้ แผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๓ ระยะ ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใช้หลักการ ๓Rร Reduce Reuse และ Recycle และหลักการ "ประชารัฐ" พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้บังเกิดผสสัมฤทธิ์

อย่างเป็นรูปธรรม และได้ดำเนินการประกวดการจัดขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำบี พ.ศ. 2566 ในการนี้ จังหวัดยโสธร ได้รับรางวัลชนะเลิศ "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและต่อยอดความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเป็นต้นแบบ "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศอย่างยั่งยืน จังหวัดยโสธรจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมขน "ยโสธรจังหวัดสะอาดดี" เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมซน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอตบทการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ผู้แทน พชอ. ภาคเครือข่ายภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รวม ๑๙๐ คน พร้อมทั้งมีการมอบใบประกาศแก่หน่วยงานภาคิเครือข่ายการจัดการขยะ และมอบเงินรายได้จาก “โครงการ คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ” จำนวน 44,444 บาท ให้กับชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.ยโสธร เพื่อใช้ในกิจการชมรมต่อไปอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar