จังหวัดยโสธร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566”

จังหวัดยโสธร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566”

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอกุดชุม นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลกุดชุม เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่หนองบักทอ บ้านกุดชุม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 เห็นชอบให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ และในปีนี้ กรมประมงมีอายุครบ 97 ปี จึงกำหนดจัดให้มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามแหล่งน้ำสาธารณะ ทั่วประเทศ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชน ชาวประมง งดจับสัตว์น้ำ ทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี

ในโอกาสนี้ หน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร ได้ร่วมกับอำเภอกุดชุม เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา และพี่น้องประชาชนชาวตำบลกุดชุม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชน ได้บริโภค และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับพันธุ์ปลาที่ปล่อยในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร จำนวน 200,000 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว พันธุ์ปลายี่สกเทศ จำนวน 100,000 ตัว และพันธุ์ปลาพวง (ปลาบ้า) จำนวน 50,000 ตัว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar