จังหวัดยโสธร ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการผลักดันการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตพฤติมิชอบ

จังหวัดยโสธร ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการผลักดันการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตพฤติมิชอบ

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อด้านการทุจริตประพฤติมิชอบจังหวัดยโสธร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ห้องประชุมยศสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ เพื่อให้การผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ของจังหวัดยโสธร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งในด้านของการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในพื้นที่

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ทั้งในส่วนของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีตำรวจภูธร อำเภอ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งผลการประเมิน ITA ของจังหวัดยโสธร พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย 90.88 คะแนน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1.53 คะแนน โดยปีนี้ หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ได้ยกระดับเข้าสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ในระดับค่อนข้างสูง มีหน่วยงานที่ผ่านดีเยี่ยม ถึง 7 หน่วยงาน และมีต้องปรับปรุงเพียง 11 หน่วยงาน จากทั้งหมด 89 แห่ง

ส่วนผลการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ.2566 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.31 คะแนน ได้เป็นลำดับที่ 3 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 ส่วนผลการสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดยโสธร ได้คะแนนเฉลี่ย 4.17 คะแนน ได้ลำดับที่ 1 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar