จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าเศรษฐกิจ เพื่อกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าเศรษฐกิจ เพื่อกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น โดยมีนางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร นายบันลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร และนางมยุรี สงวนนาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เครือข่ายเกษตรกร และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดยโสธรเข้าร่วมงานที่ บริเวณโดมหน้าหอประชุม ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ เนื่องจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น โดยกำหนดจัดกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเครือข่ายเกษตรปลอดภัย สู่ผู้ประกอบการชุมชน โดยการสนับสนุนวัสดุให้กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อนำไป แปรรูปผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย และเชื่อมโยงตลาดอาหารปลอดภัยระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภค เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงผลงาน นิทรรศการการพัฒนาเกษตรปลอดภัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างเครือข่ายเกษตรปลอดภัยกับภาครัฐ และภาคเอกชน กลุ่มลูกค้า 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายเกษตรกรปลอดภัย เครือข่ายกลุ่มส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP โคก หนอง นา รวม 30 กลุ่ม เข้าร่วมจัดกิจกรรม

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า การจัดกิจกรรม ครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ หรือเกษตรที่มีความปลอดภัย สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารแบบปลอดภัย เชื่อมโยงตลาดอาหารปลอดภัยสู่ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร ตั้งแต่กระบวนการต้นทาง กลางทาง ปลายทาง เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโดยกิจกรรมนี้จะมีไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar