สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมการดำเนินงานสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว และรับฟังความคิดเห็นประชาชน

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมการดำเนินงานสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว และรับฟังความคิดเห็นประชาชน

(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเหรียญทอง ตโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา และประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่ชุมชน (ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีนายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านเหรียญทอง อำเภอวารินชำราบ จำนวน ๖o คน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว หมู่บ้านประชาสัมพันธ์และเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกับประชาชน ผู้นำชุมชน เพื่อประสานความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ภารกิจของวุฒิสภา และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

ต่อมาช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๒

นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา และประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวุฒิสภาไปสู่ประชาชนอย่างถูกต้องร่วมกับ นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ โดยมีการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ On-site และ Online ด้วยระบบ Zoom Meeting ไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จำนวน ๘ แห่ง ในสังกัด

สำหรับการลงพื้นที่ สว.พบประชาชน จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมต่อเนื่อง ๒ กิจกรรม ในวันที่ (๑๓ กันยายน ๒๕๖๖) เวลา 0๙.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โตย นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา และประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมคณะ หารือข้อราชการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ร่วมกับ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมรับฟังข้อมูล พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่ชุมชนผ่านหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย ร่วมกับ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีและท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

และในเวลา ๑๐.๓๐ น. ลงพื้นที่ ณ วัดบ้านหัวเรือ ม. ๑ ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีโดยมี นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือผู้ใหญ่บ้านหัวเรือ เพื่อเยี่ยมชมเสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ และหมู่บ้านประชาสัมพันธ์บ้านหัวเรือ เพื่อประสานความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ภารกิจของวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะร่วมกับประชาชน และผู้นำชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต้านการสื่อสารผ่านสื่อบุคคล หอกระจายข่าวให้มีประสิทธิภาพต่อไป และทักทายชาวบ้านผ่านเสียงตามสายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกับประชาชน

สำหรับการลงพื้นที่ของคณะสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ เพื่อรับฟังรับทราบข้อเสนอ ข้อเสนอแนะจากประชาชน และจากทุกภาคส่วนและทุกเวที เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการกลั่นกรองปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย และเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการรับรู้เข้าใจแก่ประชาชน เด็กเยาวชนได้รับรู้เข้าใจงานภารกิจ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามากขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในปปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ ครั้ง ยโสธร ๔ ครั้ง มุกดาหาร ๓ ครั้ง ศรีสะเกษ ๖ ครั้ง สุรินทร์ ๖ ครั้ง บุรีรัมย์ ๓ ครั้ง อำนาจเจริญ ๓ ครั้ง และนครพนม ๑ ครั้ง โดยมีการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสำคัญ

ในพื้นที่ เช่น ปัญหาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์และนครพนม ซึ่งคณะสมาชิกวุฒิสภาได้มีการสะท้อนความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาตามบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภา และตามภารกิจของวุฒิสภาในการลงพื้นที่พบประชาชน ที่ยึดหลัก "ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar