จังหวัดยโสธร จัดพิธีอุปสมบทสามเณร ที่ได้รับพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดี สิริกิจสาริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดยโสธร จัดพิธีอุปสมบทสามเณร ที่ได้รับพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดี สิริกิจสาริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

(27 พ.ค.66) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดี สิริกิจสาริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร ให้ สามเณรเอกอนันต์ สิงห์งอย น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ เพื่ออุปสมบทในพุทธศาสนา ที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โดยมีพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าไตรพระราชทานเพื่อพิธีอุปสมบท และแห่นาคสามเณรรอบพระอุโบสถ โดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่ด้านศาสนพิธี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทางคณะเจ้าภาพต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar