ยโสธร จัดงานเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธรสัญจร 2566 ครั้งที่ 7 “สมุนไพรอินทรีย์ ของดีเมืองบั้งไฟ” พร้อมจัดเวทีเกษตรกรผู้นำกลุ่มพืชสมุนไพร

ยโสธร จัดงานเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธรสัญจร 2566 ครั้งที่ 7 “สมุนไพรอินทรีย์ ของดีเมืองบั้งไฟ” พร้อมจัดเวทีเกษตรกรผู้นำกลุ่มพืชสมุนไพร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธรสัญจร 2566 ครั้งที่ 7 “สมุนไพรอินทรีย์ ของดีเมืองบั้งไฟ” และ การจัดเวทีเกษตรกรผู้นำกลุ่มพืชสมุนไพร โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และสื่อมวลชน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

สืบเนื่องจาก จังหวัดยโสธรทำการเกษตรอินทรีย์มายาวนาน และสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดยโสธร จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ถึงแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คัดเลือก ให้จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนและขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์ ทั้งด้านการเพิ่มจำนวนเกษตรกร จำนวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จำนวนผลผลิต แปรรูปจากผลผลิต และองค์ความรู้ด้านต่างๆ จากการทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร จัดงานเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธรสัญจร 2566 ครั้งที่ 7 “สมุนไพรอินทรีย์ ของดีเมืองบั้งไฟ” และ การจัดเวทีเกษตรกรผู้นำกลุ่มพืชสมุนไพร โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสมุนไพรอินทรีย์ การเพิ่มพื้นที่การทำสมุนไพรของจังหวัดยโสธรให้เป็นสมุนไพรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างการรับรู้และเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์สมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพ ยกระดับคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าของการทำสมุนไพรอินทรีย์ตลอดจนถึงรักษาระบบนิเวศน์ นับเป็นการขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ภาพรวมทั้งจังหวัด

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสาธิตการนวดแผนโบราณด้วยสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร การสาธิตการใช้สมุนไพร ทางการแพทย์ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าสมุนไพรและสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar