จังหวัดยโสธร เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนเพียงพอ บนวิธีพอเพียง โดยการกำหนดตนบนความพอเพียงแบบองค์รวมเชื่อมโยง 5 มิติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

จังหวัดยโสธร เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนเพียงพอ บนวิธีพอเพียง โดยการกำหนดตนบนความพอเพียงแบบองค์รวมเชื่อมโยง 5 มิติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

วันที่ 19 ม.ค. 66 เวลา 11.00 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการวิเคราะห์และกำหนดตนบนความพอเพียงแก่กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนเพียงพอ บนวิถีพอเพียง พร้อมกับบรรยายพิเศษ เรื่องวาระการขับเคลื่อนเพื่อขจัดปัญหาความยากจนจังหวัดยโสธร โดยมี นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ที่หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้ 8 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 1 ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดยโสธร เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับการจัด กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 10 ตำบล 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดเสวนาและแบ่งกลุ่มเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์และกำหนดตนเองบนวิถีความพอเพียง โดยมีผู้แทนจากพัฒนาการจังหวัดยโสธร, สาธารณสุขจังหวัดยโสธร, ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

จากนั้น ในภาคบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์กำหนดตนเองบนวิถีความพอเพียงแบบองค์รวมเชื่อมโยง 5 มิติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar