ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้ สู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้ สู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติพลากร เจ้าอาวาสวัดบูรพา ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลและอำเภอเมืองยโสธร ประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งแต้ กำนันตำบลทุ่งแต้ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งแต้ ผู้นำพลังบวร ปราชญ์ชาวบ้านและประชาชนชาวบ้านทุ่งแต้ร่วมถ่ายทอดวิถีชุมชนและกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน

ทั้งนี้ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยได้นำเสนอความพร้อมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่รวบรวมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชน การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตามฮีตสิบสอง และความโดดเด่นของประเพณีหนึ่งเดียวในโลก คือประเพณีจุดไฟตูมกาคืนวันออกพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แหล่งเรียนรู้หัตถกรรมพื้นบ้านการจักสานมวยนึ่งข้าวที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้าน และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็ก เยาวชนในพื้นที่ได้พัฒนาต่อยอด สร้างอาชีพ สร้างรายได้อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar