ยโสธร จัดโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายสู่การอำนวยการความยุติธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน

ยโสธร จัดโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายสู่การอำนวยการความยุติธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายสู่การอำนวยการความยุติธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมกำหนดสื่อ กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่อำเภอ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ยุติธรรมจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจยุติธรรมจังหวัด ผู้แทนอำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมงาน ณ ห้องอัมราวดี โรงแรม เดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร โดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายสู่การอำนวยการความยุติธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ทั้งทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ ความเสมอภาคทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน โดยมีวิทยากรให้ความรู้และมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar