ยโสธร จัดโครงการเสริมพลังผู้สูงวัย ประสานใจสตรีและครอบครัวจังหวัดยโสธร เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวแห่งชาติ และวันสตรีสากล ประจำปี 2566

ยโสธร จัดโครงการเสริมพลังผู้สูงวัย ประสานใจสตรีและครอบครัวจังหวัดยโสธร เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวแห่งชาติ และวันสตรีสากล ประจำปี 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการ เสริมพลังผู้สูงวัย ประสานใจสตรีและครอบครัวจังหวัดยโสธร เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวแห่งชาติ และวันสตรีสากล ประจำปี 2566 โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและสื่อมวลชน จำนวน 150 คน ร่วมงาน ณ ห้องมณีนพเก้า โรงแรม เดอะ กรีนปาร์คแกรนด์ จังหวัดยโสธร

ด้วยตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงแห่งชาติ และเป็นวันครอบครัวแห่งชาติ ส่วนวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีทั่วโลก กำหนดให้เป็นวันสตรีสากล ดังนั้น จังหวัดยโสธร โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จึงจัดโครงการเสริมพลังผู้สูงวัย ประสานใจสตรีและครอบครัวจังหวัดยโสธร เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวแห่งชาติ และวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ สตรี และคนทุกวัยในครอบครัว และส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของคนทุกช่วงวัย รวมทั้ง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวและบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว

โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอภูมิปัญญาของเครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายสตรี และเครือข่ายคนพิการ ชมการแสดงดนตรีไทย การเสวนา การอ่านมติสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดยโสธร การมอบโล่เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรและใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครอบคัวและบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar