ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จะทำการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ www.ubru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-352000 ต่่อ 5130-5136 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านทางอีเมล์ info@ubru.ac.th หรือช่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ubru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar