ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร (พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง) อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะทำการประกวดราคาซื้อลิฟติโดยสาร (พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง) อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ
จนถึงวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ www.ubru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-352000 ต่อ 5130-5136 ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar