ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะทำการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ www.ubru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-352000 ต่อ 5130-5136 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ่านทางอีเมล์ info@ubru.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
www.ubru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 15 มีนาคม 2566


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar