ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลทชนิด Photometer (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะทำการประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลทชนิด Photometer ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ www.ubru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-352000 ต่อ 5130-5136 ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar